Gemaxum - Budownictwo i wyposażenie wnętrz

Informacje i porady

Co to są obiekty budowlane

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych – PKOB systematyzuje całościowo obiekty budowlane, jako produkty końcowe działalności budowlanej; opiera się na normie Klasyfikacji Obiektów Budowlanych- CC/1, dotyczy nazewnictwa, symboliki, obejmuje całkowitą  klasyfikację sekcji, działów, grup i klas. Terminologia PKOB dotyczy ponadto podziemnych obiektów budowlanych, w tym: centrów handlowych,  małych obiektów użytkowych warsztatów i garaży podpowierzchniowych.

Służy to potrzebom statystyki działalności budowlanej, sporządzania sprawozdań budowlanych, spisów budowli i mieszkań, cen obiektów budowlanych oraz rachunków narodowych, klasyfikowaniu obiektów budowlanych- w trakcie zmiany zastosowania, renowacji, wyburzania, modernizacji obiektów budowlanych, ułatwia wymianę informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego między poziomami organizacyjnymi- między inwestorem, biurem projektów, wykonawcą, organami centralnymi a wykonawcami robót budowlanych, inwestorami.

Obiektami budowlanymi nazywa się konstrukcje trwale połączone z podłożem, powstałe               z materiałów i elementów budowlanych, zaś budynkami-zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, a  dostosowane do przebywania ludzi, zwierząt, ochrony przedmiotów. Budynki połączone między sobą, bliźniacze lub szeregowe, uważane są za samodzielne, jeśli są oddzielone od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach, a odrębne posiadają  osobne wejścia, instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.

Za mieszkalne uznaje się wszystkie obiekty budowlane, w których nie mniej niż 50% powierzchni użytkowej jest przeznaczona do zamieszkania. Jeśli mniej niż 50% całkowitej powierzchni użytkowej przeznacza się  na cele mieszkalne, budynek określany jest jako niemieszkalny. Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane przeważnie dla innych potrzeb. Odwrotna proporcja  klasyfikuje go jako budynek mieszkalny. Są to hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, biurowe, handlowo- usługowe, transportu i łączności, przemysłowe i magazynowe, ogólnodostępne obiekty kulturalne, o charakterze edukacyjnym, szpitale, zakłady opieki medycznej, kultury fizycznej, pozostałe budynki niemieszkalne.